Bezva
chemie

Každoročně soutěžíme o 200 000 Kč, které Nadace Experientia rozdělí mezi nejlepších 20 projektů na zatraktivnění výuky chemie ve dvou soutěžních kategoriích – základní a střední školy.

O tom, zda se z mladé, nadané studentky nebo studenta stane v budoucnu vědkyně či vědec, rozhoduje dost často už jejich učitel(ka) na základní či střední škole. Protože s mladými vědci pracujeme a chceme pro ně vytvářet v Česku dobré zázemí, rozhodli jsme vytvořit nový program na zatraktivnění výuky chemie na základních a středních školách. Grant Bezva chemie je určený aktivním učitelům, kteří mají touhu ve svých studentech zapálit nadšení pro chemii a společně s námi věří v to, že cílená a dlouhodobá podpora může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně.
Přihlaste se o grant Bezva chemie i vy! Jednoduchý webový formulář pro učitele zde zveřejníme v září 2024.

Kdo může o grant Bezva chemie žádat?

O grant na zatraktivnění výuky chemie ve výši 10 000 Kč můžete požádat, pokud jste aktivní učitel/ka chemie (či odpovídajících přírodovědných předmětů) na základní nebo střední škole v ČR a nezískal/a jste tento grant v předchozích dvou letech.

Kdy je uzávěrka přihlášek?

O grant můžete žádat v období od 15. 9. do 15. 10. příslušného kalendářního roku.

O co mohu žádat?

Můžete žádat o nadační příspěvek na zkvalitnění a zatraktivnění výuky chemie, například formou studentského projektu nebo koupí drobného přístrojového vybavení, laboratorního skla, chemického softwaru, učebních pomůcek, odborné literatury, apod. Výše nadačního příspěvku na jeden projekt je 10 000 Kč a veškeré pořízené vybavení bude osobním majetkem vás jako žadatele, tj. učitele (nikoli školy).

Co vše obsahuje přihláška?

O grant požádáte skrze jednoduchý webový formulář na našem webu. Přihláška obsahuje identifikační údaje vás jako žadatele, informace o vaší škole, předmět vaší žádosti ( 5-10 slov), stručnou anotaci vašeho projektu (maximálně 10 vět, cca 1 500 znaků, ve 3. osobě, obsahující vaši motivaci a cíl) a rozpočet – seznam jednotlivých položek s orientační cenou (ve výši 10 000 Kč) a u přístrojů či komerčních sad je nutné připojit i odkaz. Také uvedete, zda soutěžíte v kategorii základní či střední školy.

Mohu podat více žádostí?

Ne, můžete podat maximálně jednu žádost (pokud například učíte na víceletém gymnáziu, musíte se rozhodnout, zda požádáte o podporu projektu pro nižší nebo vyšší ročníky, tj v kategorii ZŠ nebo SŠ).

Jaké typy projektů podporujete?

Podporujeme především projekty, které aktivně zapojují studenty do výuky. Preferujeme zapojení studentů do hands-on aktivit, badatelskou výuku či prezentace aktivit pro mladší děti nebo širší veřejnost. Je skvělé, když do přihlášky uvedete konkrétní seznam pomůcek a uvedete příklady experimentů, které s pomůckami chcete dělat.

Jak budou projekty hodnoceny?

Projekty budou hodnoceny ve dvou kategoriích – základní a střední školy. Hodnotí se atraktivita projektu, míra zapojení studentů, očekávaný dopad na zlepšení výuky a kvalita zpracování žádosti.

Kdy bude rozhodnuto o výsledku?

Všechny žádosti vyhodnotíme do 15. 11. příslušného kalendářního roku a o výsledku vám dáme vědět emailem nejpozději do 14 dnů poté.

Můžu v případě neúspěchu o grant žádat znovu?

Ano, a velmi to doporučujeme. V jednom roce bohužel nemůžeme ocenit všechny zájemce. Naším cílem je však postupně podpořit co nejvíce základních a středních škol po celé České republice! Pokud jste tedy nezískal/a grant v předchozích dvou letech, žádejte o náš grant určitě znovu!

Kdo bude projekty hodnotit?

Projekty hodnotí nezávislá výběrová komise složená z odborníků v oblasti chemie, didaktiky a práce s talentovanou mládeží:

  • Ing. Petra Ménová, Ph.D. – VŠCHT Praha, Ústav organické chemie a Ústav učitelství a humanitních věd, se zabývá prací s talentovanou mládeží – je místopředsedkyní Ústřední komise chemické olympiády, členkou Řídicího výboru Mezinárodní chemické olympiády a mentorkou českého reprezentačního týmu; dále se věnuje dalšímu vzdělávání učitelů – přednáší na seminářích a workshopech a propaguje badatelsky orientovanou výuku
  • RNDr. Jan Havlík, Ph.D. – VŠCHT Praha, Ústav učitelství a humanitních věd, popularizátor vědy, zabývá se přípravou budoucích učitelů, vede letní odborné soustředění Běstvinka (pro žáky ZŠ a nižších ročníků gymnázií), vede chemický kroužek na ÚOCHB AV ČR
  • doc. Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. – Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Gymnázium Altis, Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, zabývá se popularizací chemie, její didaktikou a dalším vzděláváním učitelů, průkopník badatelsky orientované výuky
  • Mgr. Radek Matuška – Střední průmyslová škola chemická Brno, popularizátor vědy a učitel, člen předsednictva chemické olympiády

Co se bude dít, když dostanu nadační příspěvek?

Pokud dostanete nadační příspěvek, pošleme vám emailem smlouvu o nadačním příspěvku, kterou podepsanou ve dvou vyhotoveních zašlete doporučeně na adresu Nadace (jedno vyhotovení dostanete podepsané od Nadace zpět). Podepsaná smlouva může být zaslána i ve formě scanu v příloze emailu. Neprodleně po doručení podepsané smlouvy na adresu Nadace od nás dostanete stanovenou částku na účet uvedený ve smlouvě a pak už můžete realizovat svůj projekt. 

Pokud od nás obdržíte nadační příspěvek, po následující 2 roky nemůžete žádat o podporu v jedné, ani v druhé kategorii.

A co se bude dít poté, co jsme projekt realizovali?

Do konce školního roku, ve kterém jste o grant žádali, nám pošlete emailem stručnou zprávu o tom, jak jste využili nadační příspěvek od Nadace Experientia včetně fotodokumentace (max. 1 strana, doplněná min. 1 fotografií se studenty z výuky/studentského projektu v tiskové kvalitě).

Jaké pomůcky můžeme z grantu nakoupit?

Výběr potřebného vybavení je zcela na vás. Komise však doporučuje vyhnout se (často předraženým) předpřipraveným kufříkům a experimentálním sadám, které si lze poskládat svépomocí za zlomek ceny a věnovat pozornost výběru dodavatele. O seznam osvědčených dodavatelů pomůcek a chemikálií si můžete napsat na e-mail bezvachemie@experientia.cz.

Jak je to s majetkem nakoupeným skrze grant Bezva chemie?

Veškeré pořízené vybavení bude osobním majetkem žadatele, který je zodpovědný s ním nakládat pouze za účelem uvedeným v žádosti a přijímá taktéž odpovědnost za případnou škodu. Není potřeba nám dokládat účtenky za pořízené vybavení.

Galerie projektů

Podívejte se na video, jak využili grant Bezva chemie na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Prohlédněte si fotografie chemických kufříků, které si za grant Bezva chemie pořídili na Základní škole v Pohořelicích

Máte další dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat na adrese bezvachemie@experientia.cz