Každý rok udělujeme maximálně jeden prestižní start-up grant na založení vlastní výzkumné skupiny v ČR mladému vědci nebo vědkyni se zahraniční zkušeností. Výzkumnou skupinu podporujeme po 3 roky celkovou částkou 6 milionů korun.

Díky start-up grantům motivujeme špičkové mladé vědce a vědkyně, aby se po zahraniční stáži vrátili do ČR a založili nezávislou výzkumnou skupinu na některém z českých pracovišť. O tříletý startovací grant Nadace Experientia ve výši 2 miliony korun ročně mohou žádat chemici, kteří mají maximálně 7 let od ukončení Ph. D. studia. V soutěži, kterou hodnotí mezinárodní recenzenti, se hodnotí kvalita projektu, ale i jeho ambicióznost a high-risk-high-gain charakter. Výzkumné skupiny podpořené start-up grantem Nadace Experientia už vznikly například na Přírodovědecké fakultě UK v Praze či na VŠCHT. “Věříme, že se na tyto výzkumné skupiny budou nabalovat další mladí vědci a další úspěchy české vědy,” říká zakladatelka Nadace Experientia Hana Dvořáková.

Jste mladým vědcem či vědkyní (do 7 let od ukončení Ph.D. studia) v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie?  Vrátili jste se (nebo se plánujete v brzké době vrátit) z minimálně roční postdoktorandské výzkumné zahraniční stáže a uvažujete o založení vlastní vědecké skupiny zde v České republice?

Nadace Experientia má pro vás jedinečnou šanci zažádat si o start-up grant na rozjezd této skupiny. Start-up granty jsou mladým vědkyním a vědcům, kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí, poskytovány na dobu tří let. Každá výzkumná skupina bude Nadací Experientia podpořena částkou 2 miliony korun ročně. Dalších 0,7 milionu korun ročně, pracoviště a vybavení laboratoří poskytne výzkumné skupině hostitelská instituce.

Do kdy se mohu přihlásit?

Žádosti o udělení start-up grantu přijímáme každý rok do 15. března.

Jak mám postupovat, pokud mám v úmyslu žádat o Start-up grant?

Pokud máte v úmyslu žádat o start-up grant, vězte, že máte možnost s námi svůj projekt v jakémkoliv momentě konzultovat. Rádi vám poradíme.

 1. vymyslete originální projekt v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie
 2. s prvotní ideou svého projektu kontaktujte Nadaci Experientia na email experientia@experientia.cz, po konzultaci s námi dostanete návrh Smlouvy o úpravě práv a povinností při udělení Startovacího grantu Nadace Experientia (mezi vámi, Nadací Experientia a hostitelskou institucí)
 3. s touto dohodou kontaktujte hostitelskou instituci, na které plánujete svoji výzkumnou skupinu založit
 4. nejpozději do 15. března podejte žádost o udělení grantu Nadaci Experientia na email experientia@experientia.cz

Co musí obsahovat žádost o udělení Start-up grantu?

Návrh projektu se podává v anglickém jazyce a musí obsahovat:

 1. název projektu
 2. stručnou anotaci projektu (do 1 000 znaků)
 3. představení vašeho vědeckého projektu (rozsah 4–5 stran včetně relevantních citací a obrázků):
  • cíle projektu
  • stupeň dosaženého poznání
  • rozbor navrhovaného postupu k dosažení cílů projektu
  • specifikace, v čem projekt významně posouvá hranice poznání a v čem spočívají rizika
  • specifikace pracoviště, na němž má být projekt řešen
 4. údaje o vás jako hlavním řešiteli:
  • vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa včetně telefonu a e-mailu)
  • váš strukturovaný životopis včetně údajů o diplomové a disertační práci (název práce, jméno vedoucí/ho práce, afiliace, stručné shrnutí obsahu práce v délce 3 vět)
  • celkový soupis vašich publikací, případně jiné výstupy vaší vědecké práce
  • údaje o vaší zahraniční stáži
  • informace o dosažené praxi
 5. údaje o členech řešitelského týmu (případně popis hlavních neobsazených pozic, pokud konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy)
 6. dva doporučující dopisy dokládající váš akademický profil, nejlépe ze dvou rozdílných institucí, a kde je to možné, i z různých zemí
  (Uporňujeme, že dva doporučující dopisy posílají Nadaci Experientia přímo školitelé žadatele. Všechny doporučující dopisy musí školitelé (včetně zahraničních) doručit Správní radě na email experientia@experientia.cz, a to do stejného termínu, do kterého přijímáme přihlášky, tedy do 15. března)
 7. rámcový přehled o předpokládaných finančních nákladech na celé období řešení projektu vypracovaný s použitím interaktivního formuláře
  Formulář Přehled nákladů
 8. dopis statutárního zástupce hostitelské instituce potvrzující:
  • statut nezávislé skupiny hlavního řešitele (v rámci organizační struktury pracoviště)
  • závazek poskytnout spolufinancování Startovacího grantu Nadace Experientia ve výši 0,7 mil. Kč ročně (dle čl. III.1)
  • souhlas s poskytnutím laboratorních prostor odpovídajících velikosti týmu včetně nezbytného vybavení a přístupu k přístrojovému vybavení pracoviště a dalších potřebných prostor v případě udělení Startovacího grantu Nadace Experientia

Jakým způsobem mám žádost podat?

Kompletní písemnou žádost včetně všech požadovaných příloh pošlete do 15. března příslušného roku elektronicky (ve formátu pdf) na adresu experientia@experientia.cz. E-mailem od nás obdržíte potvrzení o tom, že jsme vaši žádost přijali a potvrzujeme samozřejmě i přijetí doporučujících dopisů od vašich školitelů.

Jak bude moje žádost posuzována?

U každého projektu hodnotíme jak jeho celkovou kvalitu, resp. vědeckou excelenci, tak i jasně definovaný výzkumný záměr projektu, jeho ambicióznost a high-risk-high-gain charakter, dále originalitu, ale také vaši samostatnost a nezávislost. Zvláště pak klademe důraz na to, zda je předkládaný projekt dostatečně odlišný od vašich dřívějších projektů (především od projektu zpracovaného v rámci doktorského studijního programu a projektu v rámci postdoktorandské stáže/stáží.) Roli hraje i vaše dosavadní vědecká činnost s důrazem na excelentní výsledky.

Každý projekt bude hodnocen minimálně dvěma nezávislými odbornými zahraničními posuzovateli a také Grantovým výborem Nadace Experientia. Vybraní kandidáti budou pozváni na společné zasedání Grantového výboru a Správní rady, kde budou moct detailněji představit svůj projekt.

Jak se mám připravit na druhé kolo?

Pokud budete pozván/a na zasedání Grantového výboru a Správní rady Nadace Experientia (koná se zpravidla na konci května), znamená to, že jste postoupil/a do druhého kola. Budete si moct vybrat, zda se ho zúčastníte osobně či on-line. Nejpozději 2 dny přede dnem konání tohoto zasedání zašlete na emailovou adresu experientia@experientia.cz prezentaci svého projektu (ve formátu ppt/pdf). Předpokládaná délka prezentace vašeho projektu na společném zasedání Grantového výboru a Správní rady je max. 10 min. Měl/a byste být také připraven/a na krátkou diskusi ohledně svého projektu se členy Grantového výboru a Správní rady.

Kdy se dozvím, zda start-up grant dostanu?

O výsledku rozhodneme nejpozději do 30. června příslušného roku.

Co se bude dít, pokud start-up grant dostanu?

V případě, že bude vaše žádost posouzena kladně, uzavřeme s vámi Smlouvu o úpravě práv a povinností mezi smluvními stranami při udělení Startovacího grantu Nadace Experientia.

Tato dohoda je uzavírána mezi vámi, hostitelskou institucí a Nadací Experientia, a to nejpozději do 15. prosince příslušného roku.

Jako hlavní řešitel se stanete zaměstnancem hostitelské instituce a budete odpovědný  za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků a za dodržení podmínek Startovacího grantu Nadace Experientia. Průběžnou kontrolu nad vynakládáním finančních prostředků vykonává hostitelská instituce.

Nadace si vyhrazuje právo navštívit během trvání start-up grantu vaše pracoviště a prodiskutovat s vámi otázky spojené s řešením projektu.

Každoročně k 15. lednu budete Nadaci odevzdávat průběžnou zprávu o řešení projektu (v rozsahu do 6–8 stran, včetně schémat) a přehled vynaložených finančních prostředků, a to zvlášť prostředků přidělených Nadací Experientia a prostředků přidělených hostitelskou institucí. Tento přehled bude obsahovat také nástin rozpočtu na další kalendářní rok. V případě, že budeme váš projekt hodnotit kladně, potvrdíme vám financování na další kalendářní rok (do celkové délky projektu).

Očekáváme, že v průběhu řešení start-up grantu Nadace Experientia podáte jako hlavní řešitel žádost o ERC grant u Evropské výzkumné rady, pokud jste o něj již nežádal před zahájením Startovacího grantu.

V listopadu závěrečného roku trvání grantu přednesete jako hlavní řešitel přednášku na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – „Liblice“.

Závěrečnou zprávu odevzdáte Nadaci do tří měsíců od ukončení projektu. Závěrečná zpráva (v rozsahu 6–8 stran včetně schémat) bude obsahovat popis celkové činnosti, seznam publikačních výstupů a celkové slovní zhodnocení výsledků. (Detailní specifikaci průběžné i závěrečné zprávy najdete v aktuálních pravidlech dostupných na webu v sekci Ke stažení).

V publikacích a dalších výstupech vzniklých s podporou Startovacího grantu Nadace Experientia budete uvádět informace o podpoře Nadace Experientia a samozřejmě také přesnou afiliaci autorů k hostitelské instituci.

FAQ

Lze žádat o start-up grant už před ukončením roční zahraniční stáže?

Ano, lze.

Které hostitelské instituce lze kontaktovat v souvislosti s projektem start-up grantů Nadace Experientia?

Příznivé odezvy máme z VŠCHT v Praze, z Masarykovy univerzity v Brně, z Univerzity Palackého v Olomouci, z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, z Univerzity Pardubice… Je však možno kontaktovat i další univerzity a vědecké instituce.

Musím být zaměstnancem hostitelské instituce již v době podání žádosti o udělení grantu?

Nemusíte, ale musíte se jím stát nejpozději v den zahájení realizace projektu, tj. 1. ledna příslušného roku

Je možné kromě 100% úvazku na start-up grantu také přednášet na hostitelské instituci?

Ano, je to nejen možné, ale i žádoucí. Rozsah pedagogických povinností však nesmí překročit cca 5 hodin výuky týdně.

Je nějak omezena velikost vědeckého týmu?

Ano i ne. Rozdělení finančních prostředků na osobní a provozní náklady je plně ve vaší pravomoci, ale je nutné vejít se do finančního limitu. Hostitelská instituce se však o velikost vašeho týmu bude jistě zajímat, neboť vám bude muset dle Dohody poskytnout adekvátní laboratorní prostory.

Je možné zaměstnat jako člena týmu někoho, kdo je zaměstnancem pracoviště (není student nebo postdok)?

Ano, je to možné. Záleží pouze na vás, jak si sestavíte svůj tým.

Je možné z grantu zakoupit výpočetní techniku?

Ano, je to možné. Ze start-up grantu nelze pořizovat pouze investice, tj. přístroje nad 80 tis. Kč a SW nad 60 tis. Kč.

Mohu žádat o podporu teoretického (výpočetního) projektu, který se týká vymezených oborů (organické, bioorganické a medicinální chemie)?

Ano, můžete.

Mohu žádat o podporu na stejný projekt i u jiných grantových agentur, tuzemských či zahraničních?

Ano, můžete.

Může být grant prodloužen, pokud nespotřebuji všechny finanční prostředky do konce 3. roku?

Nikoliv. Dobu trvání grantu nelze prodloužit. Všechny přidělené finanční prostředky musí být spotřebovány ke konci trvání grantu, popř. vráceny zpět na účet Nadace Experientia.

Mohu v případě neudělení start-up grantu žádat Nadaci Experientia o podporu znovu v příštím roce?

Ano, můžete.