Via
Chimica

Každoročně podpoříme jednoho vysokoškolského laureáta/laureátku ceny Via Chimica, a to nadačním příspěvkem ve výši 50 000 Kč.

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/ka. I proto vznikla cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR, a to za originální studentskou práci (článek, bakalářskou práci či za studii vytvořenou výhradně pro účely ceny). Kromě samotného vědeckého objevu hodnotíme i schopnost jeho vysvětlení jak ve vědeckém, tak v popularizačním textu. Věříme, že cílená a dlouhodobá podpora chemických talentů může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně.

Kdo se může přihlásit do soutěže o cenu Via Chimica?

Do soutěže o cenu Via Chimica se můžete přihlásit, pokud jste studentem/studentkou české vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studiu a máte originální práci v oboru chemie.

Kdy je uzávěrka přihlášek?

Přihlášky o cenu Via Chimica přijímáme každý rok do 15. února.

Jak budou přihlášky hodnoceny?

Hodnotí se především originalita přihlášené práce a váš přínos na ní. Důležitým kritériem je i kvalita vědeckého i popularizačního textu.

Kdo rozhoduje o laureátovi/laureátce?

Laureáta/laureátku ceny Via Chimica vybírá společná hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia ve složení:

 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, RECETOX)
 • prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. (ÚOCHB AV ČR)
 • RNDr. Ivo Starý, CSc. (ÚOCHB AV ČR)
 • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. (VŠCHT v Praze)

Návrh komise následně schvaluje jak plenární zasedání Učené společnosti, tak Správní rada Nadace Experienti.

Kdy bude rozhodnuto o výsledku?

O výsledku vám dáme vědět nejpozději do 31. března příslušného roku.

Co vše obsahuje přihláška?

Do soutěže o cenu Via Chimica se hlásíte s jednou originální prací (ne se souborem prací).  Přihláška obsahuje:

 1. vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, rok narození a emailovou adresu, VŠ a studovaný obor)
 2. název vaší práce
 3. abstrakt vaší výzkumné práce (v rozsahu 1 normostrany)
 4. vaši originální výzkumnou práci (může to být odborný článek, popř. bakalářská práce, studentská práce či studie vytvořená výhradně pro účely ceny)
 5. popularizační text vycházející z přiložené originální práce (1-2 normostrany); text by měl by být napsán, jako kdyby byl určen například do časopisu Vesmír
 6. naskenované pdf vyjádření školitele práce s vlastnoručním podpisem školitele dokládající váš podíl na výzkumné práci. Vyjádření by mělo obsahovat a) zhodnocení vašeho podílu na návrhu a koncepci práce, b) na získávání a analýze výsledků a 3) vyjádření, zda jste provedl/a samostatně kritické zhodnocení a utřídění získaných výsledků.
 7. kompletní žádost v pdf zašlete e-mailem na adresu experientia@experientia.cz

Co se bude dít, když obdržím cenu Via Chimica?

Pokud obdržíte cenu Via Chimica, budete pozván/a na slavnostní předání ceny na květnovém Valném shromáždění Učené společnosti v pražském Karolinu. Nadace Experientia s Vámi následně uzavře smlouvu o nadačním příspěvku. Do 7 dnů ode dne podpisu smlouvy od nás dostanete nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč na účet uvedený ve smlouvě.

Která část mé přihlášky bude zveřejněna?

Stanete-li se laureátem/laureátkou ceny Via Chimica, zveřejníme pouze váš popularizační text vycházející z přiložené originální práce (tedy část přihlášky č. 5 výše). Nemusíte se obávat toho, že by vaše práce jako celek byla zveřejněna na našem webu, pokud byste ji například chtěli následně publikovat či patentovat. Vaši práci jako celek uvidí pouze členové hodnotící komise, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Máte další dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat na adrese viachimica@experientia.cz