Via
Chimica

Každoročně podpoříme jednoho vysokoškolského laureáta/laureátku ceny Via Chimica, a to osobní prémií ve výši 50 000 Kč.

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/ka. I proto vznikla cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR, a to za originální studentskou práci (článek, bakalářskou práci či za studii vytvořenou výhradně pro účely ceny). Kromě samotného vědeckého objevu hodnotíme i schopnost jeho vysvětlení jak ve vědeckém, tak v popularizačním textu. Věříme, že cílená a dlouhodobá podpora chemických talentů může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně.

Kdo se může přihlásit do soutěže o cenu Via Chimica?

Do soutěže o cenu Via Chimica se můžete přihlásit, pokud jste studentem/studentkou české vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studiu a máte originální práci v oboru chemie.

Kdy je uzávěrka přihlášek?

Přihlášky o cenu Via Chimica přijímáme každý rok do 31. ledna.

Jak budou přihlášky hodnoceny?

Hodnotí se především originalita přihlášené práce a váš přínos na ní. Důležitým kritériem je i kvalita vědeckého i popularizačního textu.

Kdo rozhoduje o laureátovi/laureátce?

Laureáta/laureátku ceny Via Chimica vybírá společná hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia. Návrh komise následně schvaluje jak plenární zasedání Učené společnosti, tak Správní rada Nadace Experientia.

Kdy bude rozhodnuto o výsledku?

O výsledku vám dáme vědět nejpozději do 31. března příslušného roku.

Co se bude dít, když obdržím cenu Via Chimica?

Pokud obdržíte cenu Via Chimica, budete pozván/a na slavnostní předání ceny na květnovém Valném shromáždění Učené společnosti v pražském Karolinu. Nadace Experientia s Vámi následně uzavře darovací smlouvu. Do 7 dnů ode dne podpisu darovací smlouvy od nás dostanete osobní prémii ve výši 50 000 Kč na účet uvedený v darovací smlouvě.

Co vše obsahuje přihláška?

Do soutěže o cenu Via Chimica se hlásíte s jednou originální prací (ne se souborem prací).  Přihláška obsahuje:

  1. vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, rok narození a emailovou adresu, VŠ a studovaný obor)
  2. název vaší práce
  3. abstrakt vaší výzkumné práce (v rozsahu 1 normostrany)
  4. vaši originální výzkumnou práci (může to být odborný článek, popř. bakalářská práce, studentská práce či studie vytvořená výhradně pro účely ceny)
  5. popularizační text vycházející z přiložené originální práce (1-2 normostrany); text by měl by být napsán, jako kdyby byl určen například do časopisu Vesmír
  6. naskenované pdf vyjádření školitele práce s vlastnoručním podpisem školitele dokládající váš podíl na výzkumné práci. Vyjádření by mělo obsahovat a) zhodnocení vašeho podílu na návrhu a koncepci práce, b) na získávání a analýze výsledků a 3) vyjádření, zda jste provedl/a samostatně kritické zhodnocení a utřídění získaných výsledků.

Máte další dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat na adrese viachimica@experientia.cz