Cena
Rudolfa
Lukeše

Každoročně podpoříme jednoho laureáta/laureátku Ceny Rudolfa Lukeše, a to nadačním příspěvkem ve výši 100 000 Kč.

Zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich úspěchů a tím i zvýšení motivace vědecké obce k dosahování excelence. Takové je hlavní poslání Ceny Rudolfa Lukeše, kterou elitním vědcům a vědkyním z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie uděluje Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech.

Kdo se může přihlásit do soutěže?

O Cenu Rudolfa Lukeše se může přihlásit vědec/vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť a do soutěže předloží soubor prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za posledních 5 let vzniklý na českém pracovišti.

Kdy je uzávěrka přihlášek?

Uzávěrka přihlášek je vždy 31. března příslušného kalendářního roku.

Co vše má obsahovat přihláška?

Přihláška se podává v anglickém jazyce jako pdf soubor zaslaný elektronicky na sekretariát ČSCH (lukes.award@csvts.cz) a obsahuje:

 • stručné CV (1 strana)
 • stručný Research report (max. 3 strany) shrnující nejvýznamnější výsledky za posledních 5 let
 • seznam všech publikací za posledních 5 let
 • 5 nejvýznamnějších publikací z posledních 5 let, kde nominovaný musí být korespondenčním autorem (pdf formát článků).

Kdo vybírá laureáty?

Vítěze ceny vybírá nezávislá mezinárodní výběrová komise ve složení:

 • Prof. Dr. Burkhard König (Chair)
 • Prof. Harry Anderson
 • Prof. Dr. Carsten Bolm
 • Prof. Dr. Thorsten Bach
 • Prof. Dr Karol Grela
 • Prof. Dr. Annemieke Madder
 • Prof. Tibor Soós
 • Prof. Helma Wennemers

Konečné rozhodnutí o vítězi vydává Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické na základě návrhu mezinárodní komise schváleného Nadací Experientia nejpozději do 30. června.

Kdo patří mezi dosavadní laureáty?

2023 prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
2022 prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
2021 doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. (CEITEC MU Brno)
2020 doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
2019 prof. Ing. Michal Hocek, DSc. (PřF UK Praha)
2018 RNDr. Ivo Starý, CSc. (ÚOCHB AV ČR)
2017 prof. RNDr. Jana Roithová, Ph.D. (PřF UK Praha)
2016 prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. (PřF UK Praha)
2015 Mgr. Filip Teplý, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR )
2014 prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.(PřF MU Brno)
2013 prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (PřF UK Praha)
2012 Dr. Detlef Schröder (ÚOCHB AV ČR)

Máte další dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat na adrese lukes.award@csvts.cz