Pravidla poskytování nadačního příspěvku Bezva chemie

1. Úvodní ustanovení

Správní rada Nadace Experientia každoročně vyčlení 200 000 Kč na podporu výuky chemie na základních a středních školách, a to formou nadačních příspěvků (grantů) ve výši 10 000 Kč na jednotlivý projekt. Projekty budou rozděleny do dvou kategorií – základní a střední školy, přičemž do kategorie „základní školy“ spadá druhý stupeň základních škol a také ročníky jiných typů škol (např. víceletých gymnázií) odpovídající druhému stupni základní školy.

2. Grant

Podporou (grantem) se rozumí nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč jako dar učiteli na základní či střední škole na zkvalitnění a zatraktivnění výuky chemie, například formou studentského projektu nebo koupí drobného přístrojového vybavení, laboratorního skla, chemického softwaru, učebních pomůcek, odborné literatury apod.

3. Žadatelé

Žádat mohou aktivní učitelé chemie na základní či střední škole v ČR, kteří podají žádost o poskytnutí grantu v období od 15. 9. do 15. 10. příslušného kalendářního roku. Učitelé mohou podat projekt buď do kategorie základní nebo do kategorie střední školy. Každý učitel může podat maximálně jednu žádost (pokud tedy například učitel učí na víceletém gymnáziu, pak se musí rozhodnout, zda bude žádat za kategorii základní nebo střední školy). Učitel, který byl podpořený v jedné kategorii nesmí po následující 2 roky žádat o podporu v jedné, ani v druhé kategorii.

4. Žádost

Strukturovaná žádost o grant formou webového formuláře na webu Nadace obsahuje: identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení a emailovou adresu učitele) i školy (název, adresu, kontakt na vedení školy, web), předmět žádosti – účel, k němuž má být nadační příspěvek použit (5–10 slov), stručnou anotaci projektu (maximálně 10 vět, cca 1 500 znaků, ve 3. osobě, obsahující motivaci a cíl žadatele), rozpočet – seznam jednotlivých položek s jejich orientační cenou (ve výši 10 000 Kč) a u přístrojů a komerčních sad je nutné uvést též odkaz.

Všichni žadatelé podáním žádosti souhlasí s využitím jména a příjmení učitele, názvu školy, projektu a fotodokumentace pro propagační účely Nadace. Je-li dle platných právních předpisů potřeba souhlasu osob zachycených na poskytnutých fotografiích k použití k propagačním účelům nadace, zavazuje se příjemce jej zajistit. Poskytnutím fotodokumentace nadaci příjemce potvrzuje, že tyto souhlasy zajistil.  

Potvrzení o přijetí žádosti bude zasláno na žadatelovu emailovou adresu. Všechny žádosti budou vyhodnoceny Nadací do 15. 11. příslušného kalendářního roku.

Kritéria pro hodnocení projektů:

  1. Nápad, společensky udržitelné a zajímavé téma
  2. Zapojení studentů (badatelská výuka, projekt, rozvoj myšlení žáků, hands-on experiment…)
  3. Zapojení maximálního počtu žáků/robustnost vybavení/udržitelnost (i nad rámec projektu, vybavení zůstane do budoucna)
  4. Poměr cena/výkon (zejména u přístrojů nebo komerčních sad)
  5. Sociální otázka – sjednocení úrovně na co nejvíce školách
  6. Kvalita zpracování žádosti učitelem

Žadatelé budou emailem seznámeni s výsledkem nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení žádostí Nadací.

5. Smlouva o nadačním příspěvku

Úspěšní žadatelé obdrží emailem smlouvu o nadačním příspěvku, kterou podepsanou zašlou zpět emailem v příloze ve formě scanu. Neprodleně po doručení podepsané smlouvy převede Nadace úspěšným žadatelům stanovenou částku na účet uvedený ve smlouvě o nadačním příspěvku. 

Veškeré pořízené vybavení bude osobním majetkem žadatele, který je povinen s ním nakládat pouze za účelem uvedeným v žádosti a přijímá taktéž odpovědnost za případnou škodu.

6. Zpráva o využití grantu

Úspěšný žadatel je povinen do 30. 6. následujícího kalendářního roku Nadaci emailem poslat stručnou zprávu o využití finančních prostředků od Nadace Experientia včetně fotodokumentace (max. 1 strana, doplněná min. 1 fotografií se studenty z výuky/studentského projektu v tiskové kvalitě). Je-li k vyhotovení a poskytnutí fotografie studentů nadací potřeba dle platných právních předpisů jejich souhlas, zavazuje se příjemce jej zajistit. Poskytnutím fotodokumentace nadaci příjemce potvrzuje, že tyto souhlasy zajistil. 

7. Závěrečná ustanovení

Doručování žadatelům dle těchto pravidel emailem se činí na adresu uvedenou v žádosti o grant.
Poskytování nadačního příspěvku dle tohoto grantového programu se dále řídí statutem Nadace a obecně závaznými právními předpisy. 

Na poskytnutí grantu Bezva chemie není právní nárok.

Podáním žádosti o grant žadatel potvrzuje, že bere na vědomí, že Nadace bude zpracovávat jeho poskytnuté osobní údaje v souladu s platnými právním předpisy, a současně potvrzuje, že se seznámil s Informacemi pro žadatele o nadační příspěvek při přijetí osobních údajů dostupných na webu Nadace.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese bezvachemie@experientia.cz.