Cenu Rudolfa Lukeše, kterou uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia, letos získává prof. Michal Holčapek z Univerzity Pardubice za významný přínos v oboru hmotnostní spektrometrie. Oceněný chemik se věnuje především lipidomické analýze krve a dalších biologických vzorků. “Naše analýza může usnadnit včasnou detekci karcinomů, například rakoviny slinivky,” vysvětluje Michal Holčapek.

Lipidy jsou přítomny v každé buňce našeho těla. Mají spoustu důležitých funkcí: tvoří zásoby energie, jsou hlavními stavebními komponenty buněčných membrán a mají také signální funkci. Tento velký rozsah různých úloh lipidů se odráží v obrovské rozmanitosti struktur lipidů. Předpokládá se, že v přírodě existuje více než sto tisíc různých molekul lipidů. Tato rozmanitost ovšem přináší potíže s jejich analytickou charakterizací. Klíčovou metodou pro analýzu lipidů je hmotnostní spektrometrie, které se ve svém výzkumu věnuje letošní laureát Ceny Rudolfa Lukeše.

Výzkumná skupina Michala Holčapka na Univerzitě Pardubice patří mezi průkopníky v lipidomické analýze. “Vypracovali jsme řadu inovativních metod pro kvantitativní analýzu lipidů, jejichž kombinací se dá dosáhnout komplexní charakterizace lipidomu. Naše metody jsme použili pro analýzu vzorků krve a tkání u pacientů s různými typy karcinomů. Největší soubor a také nejlepší výsledky máme zatím pro karcinom slinivky břišní,” říká Michal Holčapek. “Již dnes dokážeme připravit statistické modely, kterými lze rozlišit pacienty s rakovinou slinivky nebo jinými typy nádorových onemocnění od zdravých kontrol. V brzké době začne klinické ověření metodiky pro účely včasné detekce rakoviny slinivky s cílem zavést národní screening pro rizikové osoby,” doplňuje oceněný vědec.

Cenu Rudolfa Lukeše (za vynikající soubor původních prací z oboru organické chemie publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech) spojenou s nadačním příspěvkem 100 000 Kč od Nadace Experientia převezme Michal Holčapek
v listopadu na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2023. Vítěze ceny vybrala nezávislá mezinárodní komise složená z excelentních světových chemiků. “Udělení Ceny Rudolfa Lukeše si velmi vážím. Ukazuje se, že výzkum v oblasti lipidomiky má širší přesah i do dalších oborů,” říká čerstvý laureát Michal Holčapek.

Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., získal doktorát na Katedře analytické chemie Univerzity Pardubice. Absolvoval několik odborných stáží ve Francii, USA a Norsku. Dnes je vedoucím skupiny hmotnostní spektrometrie na Katedře analytické chemie, Fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice. Je členem edičních rad časopisů Analytical and Bioanalytical Chemistry a Lipids. Je viceprezidentem světové organizace International Lipidomics Society.

Více informací o výzkumné skupině Michala Holčapka naleznete na webu Univerzity Pardubice.

Více o Ceně Rudolfa Lukeše najdete na našem webu.