Bezva
chemie

Každoročně soutěžíme o 200 000 Kč, které Nadace Experientia rozdělí mezi nejlepších 20 projektů na zatraktivnění výuky chemie ve dvou soutěžních kategoriích – základní a střední školy.

O tom, zda se z mladé, nadané studentky nebo studenta stane v budoucnu vědkyně či vědec, rozhoduje dost často už jejich učitel(ka) na základní či střední škole. Protože s mladými vědci pracujeme a chceme pro ně vytvářet v Česku dobré zázemí, rozhodli jsme vytvořit nový program na zatraktivnění výuky chemie na základních a středních školách. Grant Bezva chemie je určený aktivním učitelům, kteří mají touhu ve svých studentech zapálit nadšení pro chemii a společně s námi věří v to, že cílená a dlouhodobá podpora může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně.

Kdo může o grant Bezva chemie žádat?

O grant na zatraktivnění výuky chemie můžete požádat, pokud jste aktivní učitelé/učitelky chemie (či odpovídajících přírodovědných předmětů) na základní nebo střední škole.

Kdy je uzávěrka přihlášek?

O grant můžete žádat v období od 15. 9. do 15. 10. příslušného kalendářního roku.

O co mohu žádat?

Můžete žádat o nadační příspěvek na zkvalitnění a zatraktivnění výuky chemie, například formou studentského projektu nebo koupí drobného přístrojového vybavení, laboratorního skla, chemického softwaru, učebních pomůcek, odborné literatury, apod. Maximální výše nadačního příspěvku na jeden projekt je 10 000 Kč.

Co vše obsahuje přihláška?

O grant požádáte skrze jednoduchý webový formulář na našem webu. Přihláška obsahuje identifikační údaje vás jako žadatele, informace o vaší škole, předmět vaší žádosti ( 5-10 slov), stručnou anotaci vašeho projektu (maximálně 10 vět, cca 1500 znaků, ve 3. osobě, obsahující vaši motivaci a cíl) a rozpočet – seznam položek (do maximální souhrnné výše 10 000 Kč). Také uvedete, zda soutěžíte v kategorii základní či střední školy.

Mohu podat více žádostí?

Můžete podat maximálně jednu žádost v rámci jedné kategorie (není však vyloučeno podat žádost do obou kategorií, pokud například učíte na víceletém gymnáziu a máte vymyšlený projekt jak pro nižší, tak pro vyšší ročníky).

Jak budou projekty hodnoceny?

Projekty budou hodnoceny ve dvou kategoriích – základní a střední školy. Hodnotí se atraktivita projektu, míra zapojení studentů a očekávaný dopad na zlepšení výuky.

Kdy bude rozhodnuto o výsledku?

Všechny žádosti vyhodnotíme do 15. 11. příslušného kalendářního roku a o výsledku vám dáme vědět emailem nejpozději do 14 dnů poté.

Kdo bude projekty hodnotit?

Projekty hodnotí nezávislá výběrová komise složená z odborníků v oblasti chemie, didaktiky a práce s talentovanou mládeží:

  • Ing. Petra Ménová, Ph.D. – VŠCHT Praha, Ústav organické chemie a Ústav učitelství a humanitních věd, se zabývá prací s talentovanou mládeží – je místopředsedkyní Ústřední komise chemické olympiády, členkou Řídicího výboru Mezinárodní chemické olympiády a mentorkou českého reprezentačního týmu; dále se věnuje dalšímu vzdělávání učitelů – přednáší na seminářích a workshopech a propaguje badatelsky orientovanou výuku
  • RNDr. Jan Havlík, Ph.D. – VŠCHT Praha, Ústav učitelství a humanitních věd, popularizátor vědy, zabývá se přípravou budoucích učitelů, vede letní odborné soustředění Běstvinka (pro žáky ZŠ a nižších ročníků gymnázií), vede chemický kroužek na ÚOCHB AV ČR
  • RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D – Přírodovědecká fakulta UK, Katedra učitelství a didaktiky chemie, gymnázium Altis, zabývá se didaktikou chemie a dalším vzděláváním učitelů, průkopník badatelsky orientované výuky
  • Mgr. Radek Matuška – Střední průmyslová škola chemická Brno, popularizátor vědy a učitel, člen předsednictva chemické olympiády

Co se bude dít, když dostanu nadační příspěvek?

Pokud dostanete nadační příspěvek, pošleme vám emailem darovací smlouvu, kterou podepsanou ve dvou vyhotoveních zašlete doporučeně na adresu Nadace (jedno vyhotovení dostanete podepsané od Nadace zpět). Do 7 dnů ode dne doručení darovací smlouvy na adresu Nadace od nás dostanete stanovenou částku na účet uvedený v žádosti a pak už můžete realizovat svůj projekt.

A co se bude dít poté, co jsme projekt realizovali?

Do konce školního roku, ve kterém jste o grant žádali, nám pošlete emailem stručnou zprávu o tom, jak jste využili nadační příspěvek od Nadace Experientia včetně fotodokumentace (max. 1 strana, doplněná min. 1 fotografií se studenty z výuky/studentského projektu v tiskové kvalitě).

Jak je to s majetkem nakoupeným skrze grant Bezva chemie?

Veškeré pořízené vybavení bude osobním majetkem žadatele, který je zodpovědný s ním nakládat pouze za účelem uvedeným v žádosti a přijímá taktéž odpovědnost za případnou škodu.

Máte další dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat na adrese bezvachemie@experientia.cz