O ceně
Rudolfa
Lukeše

Zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich úspěchů a tím i zvýšení motivace vědecké obce k dosahování excelence. Takové je hlavní poslání Ceny Rudolfa Lukeše, kterou elitním vědcům a vědkyním z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie uděluje Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech.

Nadace Experientia podporuje Cenu Rudolfa Lukeše od roku 2020, a to osobní prémií pro laureáty ve výši 100 000 Kč.

Kdo se může přihlásit?

O Cenu Rudolfa Lukeše se může přihlásit vědec/vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť a do soutěže předloží soubor prací za posledních 5 let vzniklý na českém pracovišti.

Kdy je uzávěrka přihlášek?

Uzávěrka přihlášek je vždy 31. března příslušného kalendářního roku.

Kdo vybírá laureáty?

Vítěze ceny vybírá nezávislá mezinárodní výběrová komise, jejíž aktuální složení je uvedeno na webových stránkách ČSCH. Konečné rozhodnutí o vítězi vydává Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické na základě návrhu mezinárodní komise schváleného Nadací Experientia nejpozději do 30. června.

Co vše má obsahovat přihláška?

Přihláška se podává v anglickém jazyce jako pdf soubor zaslaný elektronicky na sekretariát ČSCH (chem.spol@csvts.cz) a obsahuje:

  • stručné CV (1 strana)
  • stručný Research report (max. 3 strany) shrnující nejvýznamnější výsledky za posledních 5 let
  • seznam všech publikací za posledních 5 let
  • 5 nejvýznamnějších publikací z posledních 5 let, kde nominovaný musí být korespondenčním autorem (pdf formát článků).

Kdo patří mezi dosavadní laureáty ceny?

2020 doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
2019 prof. Ing. Michal Hocek, DSc. (PřF UK Praha)
2018 RNDr. Ivo Starý, CSc. (ÚOCHB AV ČR)
2017 prof. RNDr. Jana Roithová, Ph.D. (PřF UK Praha)
2016 prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. (PřF UK Praha)
2015 Mgr. Filip Teplý, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR )
2014 prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.(PřF MU Brno)
2013 prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (PřF UK Praha)
2012 Dr. Detlef Schröder (ÚOCHB AV ČR)